010 - 4133274       info@wozrepetitoren.nl

Privacyverklaring WOZ repetitoren

Via deze Privacyverklaring informeert WOZ repetitoren (onderdeel van Groenewegen & Van der Burg bureau lokale belastingen B.V.) u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. WOZ repetitoren is de verantwoordelijke voor de verwerking van uwpersoonsgegevens. WOZ repetitoren respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. WOZ repetitoren verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een cursus of opleiding, aanvraag van informatie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de cursus of opleiding waarvoor uzich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overigeinformatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt WOZ repetitoren persoonsgegevens in het kader van uw cursus of opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de cursus of opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
WOZ repetitoren gebruikt uw persoonsgegevens op grond van AVG, artikel 6 lid 1 onder b en is een
noodzakelijke voorwaarde voor de volgende doeleinden:
- de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen cursus of opleiding;
- het verzorgen van de door u gekozen cursus of opleiding;
- facturatie van de door u gekozen cursus of opleiding;
- het registreren van uw aanwezigheid bij onze cursus of opleiding bij de voor u van belang zijnde instanties;
- het op uw verzoek opstellen van een persoonlijk studieadvies;
- om u een brochure toe te zenden;
- om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
- om (geanonimiseerd) analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
- om te voldoen aan op WOZ repetitoren rustende wet- en regelgeving.
U verstrekt uw persoonsgegevens vrijwillig om inschrijving voor een cursus of opleiding mogelijk te maken. Indien u uw persoonlijke gegevens niet wenst te verstrekken, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en is inschrijving voor een cursus of opleiding niet mogelijk.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dusniet meer tot u herleidbaar.Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan WOZ repetitoren informatie over uw aanwezigheid bijde cursus of opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij zullen uw persoonsgegevens daarnaast op grond van AVG artikel 6 lid f beschikbaar stellen aanonze accreditatieorganisaties, de certificatie-instellingen en brancheverenigingen met als doel uwverplichtingen omtrent permanente educatie te kunnen registreren. WOZ repetitoren zal uw gegevens niet aanandere derden verstrekken, tenzij WOZ repetitoren daartoe wettelijk verplicht is. Deze website wordt beheerd door WOZ repetitoren. WOZ repetitoren is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. WOZ repetitoren streeft er naar actueleen correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan WOZ repetitoren niet garanderen dat alle opgenomeninformatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. WOZ repetitoren aanvaard daarom ingeen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade en letsel als gevolg van, ofvoortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risicovan de gebruiker.

Beveiliging en bewaartermijn

Op 25 mei 2018 hebben wij al onze oude opgeslagen persoonsgegevens verwijderd. Uw na deze datum verzamelde persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. WOZ repetitoren bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. WOZ repetitoren mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie, beperking, bezwaar en verwijdering

Indien u niet langer van de diensten van WOZ repetitoren gebruik maakt, kunt u een verzoek tot verwijderingvan uw gegevens indienen.Inzage, correctie, beperking, bezwaar en verwijdering. U hebt het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in te trekken of bezwaar temaken tegen verwerking. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen conform artikelen 16, 17 en 18 AVG.

U kunt een verzoek tot WOZ repetitoren richten door een e-mail te sturen naar info@wozrepetitoren.nl, onder vermelding van uw naam en adres.WOZ repetitoren zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctiereageren.In geval van een verzoek tot verwijdering zal WOZ repetitoren de betreffende persoonsgegevens zo spoedigmogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens tebewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.Indien u van mening bent datWOZ repetitoren in strijd handelt met bovenstaande en hetgeen gesteld wordt inde AVG, kunt u bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, tel. 0900-2001201).

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door deinternetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan ondermeer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruikendeze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies wordenautomatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zoinstellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen vancookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze websitegebruikmaken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.